Slovenská cestná spoločnosť otvára nový modul neakreditovaného vzdelávacieho programu Cestné staviteľstvo a hospodárstvo - kvalita dopravných stavieb.

Účastnícky poplatok je stanovený vo výške 98 EUR na jedného účastníka. Vyplnenú a podpísanú prihlášku je potrebné zaslať najneskôr do 25.1.2018 na e-mailovú adresu: csh@cestnaspol.sk alebo poštou na adresu Slovenská cestná spoločnosť, Koceľova 15, 815 94 Bratislava.

Účastníci kurzu získajú certifikát o absolvovaní modulu.

Všetky potrebné informácie sú uvedené v prílohách.