V dňoch 18.-19. mája 2021 sa uskutočnila v Lubline, v Poľsku, medzinárodná on-line konferencia s problematikou životného  prostredia na tému „Otázky udržateľných ciest a ekoinfraštruktúry: Nové výzvy v kontexte s energiou a klímou“.

Organizátormi konferencie boli „Polski kongres drogowy“ (PKD) a PIARC, s podporou Generálneho riaditeľstva poľských ciest a diaľnic. Príspevky jednotlivých odborníkov odzneli v anglickom a poľskom jazyku so zabezpečeným tlmočením. Na konferenciu sa zaregistrovalo vyše 300 účastníkov z celého sveta. V 6 blokoch odznelo spolu  27 príspevkov od autorov z 5 európskych krajín, Austrálie  a Kanady. Konferencia s dôrazom na vplyv ciest na životné prostredie sa venovala 5 témam, ktorými boli hodnotenie hluku z dopravy a spôsoby jeho redukcie, vplyv klimatických zmien na odolnosť ciest, používanie nových materiálov a technológií a napokon aktuálnemu vplyvu COVID-19 na ľudí a prostredie. Všetci zaregistrovaní účastníci konferencie (vrátane sekretariátu SCS) majú prístup k prednáškam a propagačným prezentáciám od 13 partnerov a sponzorov konferencie.