Dňa 28. januára 2018 sme podpísali rámcovú dohodu o spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby SR. Snahou našej spoločnosti a ministerstva je uplatňovať vedecký a technický rozvoj v cestnom staviteľstve a hospodárstve, vytvárať podmienky pre trvalo udržateľný rozvoj v tejto oblasti, zvyšovať kvalitu pri výstavbe a údržbe cestných komunikácií, prispievať k zvyšovaniu bezpečnosti cestnej premávky a znižovaniu vplyvu výstavby cestných komunikácií a cestnej dopravy na životné prostredie.

Podpis dohody je deklarovaním obojstranného záujmu o spoluprácu v rôznych oblastiach cestného hospodárstva a staviteľstva na Slovensku.