Na valnom zhromaždení dňa 11. apríla 2019 sa uskutočnili voľby členov predsedníctva na funkčné obdobie 2019 – 2024. Členmi predsedníctva sa stali:

Ing. Ján Šedivý, CSc. (Swietelsky-Slovakia spol. s.r.o.) – predseda
Ing. Ján Záhradník (Doprastav, a.s.) – I. podpredseda
Prof. Ing. Ján Čelko, CSc. (Stavebná fakulta ŽU v Žiline) – II. podpredseda

Ing. Ľuboš Ďurič (Ministerstvo dopravy a výstavby SR)
Ing. Jozef Fabian (Slovenská správa ciest, IVSC Košice)
Ing. Zuzana Fejesová (Správa ciest Košického samosprávneho kraja)
Ing. Juraj Fürst (Alfa 04 a.s.)
Ing. Rudolf Janotka (Národná diaľničná spoločnosť, a.s.)
Ing. Marek Kozlay (Inžinierske stavby, a.s.)
Ing. Róbert Šinály (EUROVIA SK, a.s.)
Ing. Andrea Zuzulová, PhD. (Stavebná fakulta STU v Bratislave)