Slovenská cestná spoločnosť vyhlasuje súťaž o najlepšiu dizertačnú prácu v treťom stupni vysokoškolského vzdelávania v študijných programoch:
-          teória a konštrukcie inžinierskych stavieb v študijnom odbore inžinierske konštrukcie a dopravné stavby,
-          technológie a manažment stavieb v študijnom odbore stavebníctvo,

ktoré sú zamerané na oblasť cestného staviteľstva a hospodárstva (cesty, diaľnice, objekty).

Podmienky súťaže sú uvedené v priložených dokumentoch.