Dňa 19.5.2021 sa uskutočnila v gescii ČSS I. virtuálna konferencia, ktorá okrem odborných prednášok priniesla informácie o histórii a súčasných aktivitách Svetovej cestnej asociácie PIARC. Zaoberala sa aj úlohami organizátorov, ktorí budú pripravovať XXVII. Svetový cestný kongres v roku 2023 v Prahe. Konferenciu moderoval pán Ing. Petr Mondschein, predseda ČSS a bola vysielaná z Prahy. Sledovalo ju cca 200 záujemcov, ktorí sa zaregistrovali, väčšina z Českej a časť zo Slovenskej republiky. Okrem Ing. Václava Neuvirta, predsedu Národného komitétu PIARC, vystúpil za organizátorov kongresu Ing. Pavel Šušák, ktorý spomenul aj spoluprácu a podporu zo slovenskej strany reprezentovanej SCS. V odbornej časti odzneli prezentácie venované prínosom PIARC k bezpečnosti cestnej premávky z Centra dopravného výskumu a implementácie pilotného projektu C-Roads v Brne. Do začiatku kongresu v októbri 2023 je plánovaných celkom 6. obdobných konferencií, pričom tie ďalšie, pokiaľ to situácia dovolí, chcú organizátori uskutočniť prezenčnou formou.

Tí, čo nestihli sledovať konferenciu online, majú možnosť pozrieť si ju zo záznamu na adrese https://css2021.gcon.me/page/uvod   musia sa však zaregistrovať, aby dostali prístupové heslo (resp. použiť to, ktoré dostali po registrácii).