Čestné členstvo sa udeľuje zvlášť zaslúžilým členom spoločnosti, oprávňuje člena zúčastňovať sa všetkých podujatí a zasadnutí
organizovaných spoločnosťou.

Slovenská cestná spoločnosť má v súčasnosti štyroch čestných členov.

                           
prof. Ing. Ivan Gschwendt, DrSc.                 Ing. Štefan Škoda                   prof. Ing. František Schlosser, PhD.                   Ing. Dušan Štofa