Čestné členstvo sa udeľuje zvlášť zaslúžilým členom spoločnosti, oprávňuje člena zúčastňovať sa všetkých podujatí a zasadnutí
organizovaných spoločnosťou.

Slovenská cestná spoločnosť má v súčasnosti dvoch čestných členov.

prof. Ing. Ivan Gschwendt, DrSc.                 Ing. Štefan Škoda