Plán práce na daný rok schvaľuje valné zhromaždenie SCS.

Revízna komisia: 14. 2. 2019 (štvrtok), Bratislava
1. Kontrola čerpania finančných prostriedkov za rok 2018 
2. Kontrola aktivít presahujúcich pôsobnosť pobočiek SCS za rok 2018
3. Návrh opatrení

Predsedníctvo: 14. 2. 2019 (štvrtok), Bratislava
1. Kontrola úloh
2. Výsledky hospodárenia SCS za rok 2018 
3. Informácie z Rady ZSVTS 
4. Plán činnosti SCS na rok 2019 
5. Návrh rozpočtu SCS na rok 2019  a rozpočtov pobočiek SCS 
6. Programová a organizačná príprava VZ SCS
7. Zabezpečenie podkladov pre výročnú správu SCS za rok 2018 
8. Príprava a organizačné zabezpečenie Cestnej konferencie 2019 
9. Rôzne...

Predsedníctvo: 27. 3. 2019 (streda), Bratislava
1. Kontrola úloh 
2. Príprava a organizačné zabezpečenie VZ SCS
3. Príprava Výročnej správy SCS za rok 2018
4. Plán činnosti SCS na rok 2019
5. Rozpočet SCS na rok 2019 (vrátane pobočiek) a rozpočet pre použitie 2% z dane z príjmov
6. Rôzne.
..

Valné zhromaždenie: 11. 4. 2019 (štvrtok), Bratislava
1. Otvorenie a voľba pracovného predsedníctva
2. Voľba návrhovej, volebnej a mandátovej komisie
3. Výročná správa SCS za rok 2018
4. Správa revíznej komisie o hospodárení SCS za rok 2018 a schválenie účtovnej závierky
5. Návrh plánu činnosti SCS na rok 2019
6. Návrh rozpočtu SCS na rok 2019 a rozpočtu na použitie príspevku z 2% z dane z príjmov
7. Správa mandátovej komisie
8. Voľba členov Predsedníctva SCS 
9. Diskusia
10. Správa návrhovej a volebnej komisie a schválenie uznesenia
11. Záver Valného zhromaždenia SCS..

Predsedníctvo: 13. 6. 2019 (štvrtok), výjazdové

1. Kontrola úloh
2. Rozpracovanie a zabezpečenie úloh vyplývajúcich z VZ SCS
3. Príprava a organizačné zabezpečenie XXIII. ročníka Dni slovenských cestárov
4. Zabezpečenie plánu odborných podujatí SCS v II. polroku 2019
5. Informácie z Rady ZSVTS
6. Súťaže SCS
7. Rôzne...

Revízna komisia: 12. 9. 2019 (štvrtok), Bratislava
1. Kontrola čerpania finančných prostriedkov SCS za I. polrok 2019 
2. Plnenie nálezov z Revíznej komisie...

Predsedníctvo: 12.9. 2019 (štvrtok), Bratislava
1. Kontrola úloh
2. Informácie revíznej komisie o hospodárení SCS za I. polrok 2019
3. Informácia z redakčnej rady Silničného obzoru
4. Hodnotenie spolupráce SCS s partnerskými inštitúciami
5. Činnosť technických výborov PIARC
6. Školiaca činnosť
7. Propagácia a prezentácia činnosti SCS
8. Rôzne...

Predsedníctvo: 9. 12. 2019 (pondelok), Bratislava
1. Kontrola úloh
2. Návrh plánu práce SCS na rok 2020
3. Návrh plánu odborných podujatí na rok 2020
4. Návrh predbežného rozpočtu SCS na rok 2020
5. Vyhodnotenie činnosti SCS za rok 2019
6. Rôzne

Zmena termínov zasadnutí vyhradená!