Plán práce na daný rok schvaľuje valné zhromaždenie SCS.

Revízna komisia: 9. 2. 2017 (štvrtok), Bratislava
1. Kontrola čerpania finančných prostriedkov za rok 2016 
2. Kontrola aktivít presahujúcich pôsobnosť pobočiek SCS za rok 2016
3. Návrh opatrení

Predsedníctvo: 9. 2. 2017 (štvrtok), Bratislava
1. Kontrola úloh
2. Výsledky hospodárenia SCS za rok 2016 
3. Informácie z Rady ZSVTS 
4. Plán odborných podujatí SCS na rok 2017 
5. Návrh rozpočtu SCS na rok 2017  a rozpočtov pobočiek SCS 
6. Programová a organizačná príprava VZ SCS
7. Zabezpečenie podkladov pre výročnú správu SCS za rok 2016 
8. Príprava a organizačné zabezpečenie Cestnej konferencie 2017 
9. Rôzne...

Predsedníctvo: 22. 3. 2017 (pondelok), Bratislava
1. Kontrola úloh 
2. Príprava a organizačné zabezpečenie VZ SCS
3. Aktualizovaný návrh Stanov SCS
4. Príprava Výročnej správy SCS za rok 2016 
5. Plán činnosti SCS na rok 2017
6. Rozpočet SCS na rok 2017 (vrátane pobočiek) a rozpočet pre použitie 2% z dane z príjmov
7. Návrh kandidátov na členov Revíznej komisie SCS
8. Rôzne...

Valné zhromaždenie: 6. 4. 2017 (štvrtok), Bratislava
1. Otvorenie a voľba pracovného predsedníctva
2. Voľba návrhovej, volebnej a mandátovej komisie
3. Výročná správa SCS za rok 2016
4. Správa revíznej komisie o hospodárení SCS za rok 2015 a schválenie účtovnej závierky
5. Návrh plánu činnosti SCS na rok 2017
6. Návrh rozpočtu SCS na rok 201 a rozpočtu na použitie príspevku z 2% z dane z príjmov
7. Zmena Stanov SCS
8. Správa mandátovej komisie
9. Voľba členov Revíznej komisie 
10. Diskusia
11. Správa návrhovej a volebnej komisie a schválenie uznesenia
12. Záver VZ SCS...

Predsedníctvo: 7. 6. 2017 (streda), Bátorové Kosihy (výjazdové)
1. Kontrola úloh
2. Rozpracovanie a zabezpečenie úloh vyplývajúcich z VZ SCS
3. Príprava a organizačné zabezpečenie XXII. ročníka Dni slovenských cestárov
4. Zabezpečenie plánu odborných podujatí SCS v II. polroku 2017
5. Informácie z Rady ZSVTS
6. Súťaže SCS
7. Rôzne...

Revízna komisia: 13. 9. 2017 (streda), Bratislava
1. Kontrola čerpania finančných prostriedkov SCS za I. polrok 2017 
2. Plnenie nálezov z Revíznej komisie...

Predsedníctvo: 13.9. 2017 (streda), Bratislava
1. Kontrola úloh
2. Informácie revíznej komisie o hospodárení SCS za I. polrok 2017
3. Informácia z redakčnej rady Silničného obzoru
4. Hodnotenie spolupráce SCS s partnerskými inštitúciami
5. Činnosť odborných sekcií
6. Školiaca činnosť
7. Propagácia a prezentácia činnosti SCS
8. Rôzne...

Predsedníctvo: 11. 12. 2017 (pondelok), Bratislava
1. Kontrola úloh
2. Návrh plánu práce SCS na rok 2018
3. Návrh plánu odborných podujatí na rok 2018
4. Návrh predbežného rozpočtu SCS na rok 2018
5. Vyhodnotenie činnosti SCS za rok 2017
6. Rôzne