Plán práce na daný rok schvaľuje valné zhromaždenie SCS.

Revízna komisia: 12. 2. 2020 (streda), Bratislava
1. Kontrola čerpania finančných prostriedkov za rok 2019 
2. Kontrola aktivít presahujúcich pôsobnosť pobočiek SCS za rok 2019
3. Návrh opatrení

Predsedníctvo: 12. 2. 2020 (streda), Bratislava
1. Kontrola úloh
2. Výsledky hospodárenia SCS za rok 2019 
3. Informácie z Rady ZSVTS 
4. Plán činnosti SCS na rok 2020 
5. Návrh rozpočtu SCS na rok 2020  a rozpočtov pobočiek SCS 
6. Programová a organizačná príprava VZ SCS
7. Zabezpečenie podkladov pre výročnú správu SCS za rok 2019 
8. Príprava a organizačné zabezpečenie Cestnej konferencie 2020
9. Rôzne..
.

Predsedníctvo: 25. 3. 2020 (streda), Bratislava
1. Kontrola úloh 
2. Príprava a organizačné zabezpečenie VZ SCS
3. Príprava Výročnej správy SCS za rok 2019
4. Plán činnosti SCS na rok 2020
5. Rozpočet SCS na rok 2020 (vrátane pobočiek) a rozpočet pre použitie 2% z dane z príjmov
6. Rôzne.
..

Valné zhromaždenie: 7. 4. 2020 (utorok), Bratislava
1. Otvorenie a voľba pracovného predsedníctva
2. Voľba návrhovej a mandátovej komisie
3. Výročná správa SCS za rok 2019
4. Správa revíznej komisie o hospodárení SCS za rok 2019 a schválenie účtovnej závierky
5. Návrh plánu činnosti SCS na rok 2020
6. Návrh rozpočtu SCS na rok 2020 a rozpočtu na použitie príspevku z 2% z dane z príjmov
7. Diskusia
8. Správa návrhovej a mandátovej komisie a schválenie uznesenia
9. Záver Valného zhromaždenia SCS
..

Predsedníctvo: 11. 6. 2020 (štvrtok), Bratislava
1. Kontrola úloh
2. Rozpracovanie a zabezpečenie úloh vyplývajúcich z VZ SCS
3. Príprava a organizačné zabezpečenie XXV. ročníka Dni slovenských cestárov
4. Zabezpečenie plánu odborných podujatí SCS v II. polroku 2020
5. Informácie z Rady ZSVTS
6. Súťaže SCS
7. Rôzne

Revízna komisia: 8. 9. 2020 (utorok), Bratislava
1. Kontrola čerpania finančných prostriedkov SCS za I. polrok 2020 
2. Plnenie nálezov z Revíznej komisie
....

Predsedníctvo: 11.9. 2020 (piatok), Bratislava
1. Kontrola úloh
2. Informácie revíznej komisie o hospodárení SCS za I. polrok 2020
3. Informácia z redakčnej rady Silničného obzoru
4. Hodnotenie spolupráce SCS s partnerskými inštitúciami
5. Činnosť technických výborov PIARC
6. Školiaca činnosť
7. Propagácia a prezentácia činnosti SCS
8. Rôzne

..Predsedníctvo: 7. 12. 2020 (pondelok), Bratislava
1. Kontrola úloh
2. Návrh plánu práce SCS na rok 2021
3. Návrh plánu odborných podujatí na rok 2021
4. Návrh predbežného rozpočtu SCS na rok 2021
5. Vyhodnotenie činnosti SCS za rok 2020
6. Rôzne

Zmena termínov zasadnutí vyhradená!