Svetové kongresy

Každé štyri roky sa koná svetový cestný kongres a medzinárodný zimný cestný kongres, ktoré sú prezentáciou činnosti a práce technických výborov za predchádzajúce obdobie a príležitosťou pre členské krajiny a všetkých členov a zúčastnených prezentovať pokrok v rozvoji všetkých oblastí cestnej infraštruktúry a dopravy. 26. Svetový cestný kongres sa uskutočnil v roku 2019 v Abu Dhabi, Spojené Arabské Emiráty. Viac informácií o kongrese možno získať na adrese www.piarcabudhabi2019.org  alebo na adrese hantak@cestnaspol.sk

XVI. Svetový cestný kongres zimnej služby a odolnosti ciest v roku 2022

V dňoch 7. až 11. februára 2022 sa uskutoční v meste Calgary, v Kanade, v poradí XVI. Svetový cestný kongres zimnej služby a odolnosti ciest s podtitulom: Prispôsobujeme sa meniacemu  svetu. V auguste 2020 bola zverejnená výzva adresovaná záujemcom o spracovanie príspevku na kongres, na jednu z 15-tich vybraných tém. V apríli tohto roku boli autori príspevkov informovaní o prijatí ich abstraktu odbornou komisiou. Najneskôr do 15. augusta musia spracovať a poslať príspevok v niektorom z 3 úradných jazykov asociácie (anglický, francúzsky alebo španielsky) organizátorom.

Slovensko budú reprezentovať 3 príspevky. Za normálnych okolností ponúka kongres  odborníkom z celého sveta jedinečnú príležitosť diskutovať o témach súvisiacich s cestami v zime. Bohužiaľ v dôsledku pandémie Covid-19 bol Výkonný výbor PIARC, spolu s kanadskými organizátormi, nútený rozhodnúť o uskutočnení kongresu v digitálnom  priestore.

7. februára 2022 sa začne kanadskom meste  Calgary, XVI. Svetový cestný kongres zimnej služby a odolnosti ciest s podtitulom: Prispôsobujeme sa meniacemu  svetu. V dôsledku pandémie Covid-19 sa kongres uskutoční v digitálnom  priestore.

Slovensko budú reprezentovať 3 príspevky. Prvý pripravil Ing. J. Šedivý, CSc. s Ing. M. Horváthom na tému „Vykonávanie zimnej údržby v podmienkach regionálneho správcu ciest“, druhý na tému „Rekonštrukcia starších tuhých vozoviek pre zvýšenie odolnosti z pohľadu prevádzkovej spôsobilosti a odolnosti vozovky voči mrazu“ pripravil Ing. Z. Boros a posledný  s témou „ Zimná údržba a jej vplyv na asfaltové kryty vozoviek“ pripravil kolektív autorov na čele s Ing. S. Cápayovou, PhD.  Národný komitét PIARC Slovensko uvedeným odborníkom za prípravu a prezentáciu príspevkov na kongrese ďakuje. Prípadní záujemcovia majú možnosť zaregistrovať sa na kongres ešte tento týždeň za poplatok 900 CAD (približne 600 Euro).

Účastníkov kongresu v krátkom video pozdrave osloví aj pán Andrej Doležal, Minister dopravy a výstavby  SR, ktorý predstaví Slovensko, jeho cestnú sieť a naznačí prístup k riešeniu problematiky zimnej údržby. V závere neformálne pozve delegátov kongresu  v Calgary na 27. Svetový cestný kongres PIARC do Prahy, ktorý sa uskutoční v dňoch 2.- 6. 10. 2023.

Informácie o programe kongresu a sprievodných akciách je možné nájsť na adrese https://www.piarc-calgary2022.org/congress/


XXVII. Svetový cestný kongres PIARC v Prahe, v dňoch  24.9.-7.10.2023

Účasť na kongrese v Prahe predstavuje jedinečnú príležitosť, ktorá sa už nemusí opakovať. Treba však dodať, že Praha vo viac ako storočnej histórii Svetových cestných kongresov už raz bola hostiteľom kongresu (v roku 1971) vďaka dobrej práci našich odborníkov v PIARC na čele s vynikajúcim cestným odborníkom profesorom Ing. Jozefom Špůrkom, DrSc.

V nadväznosti na podporu Slovenska pre kandidatúru Prahy, ako miesta konania kongresu v roku 2023, bola v roku 2019 v Abu Dhabi, podpísaná deklarácia o spolupráci pri príprave a realizácii kongresu medzi oboma partnerskými cestnými spoločnosťami a oboma ministerstvami zodpovednými za dopravu v ČR a SR.

Usporiadanie kongresu v Prahe považujeme za výnimočnú udalosť a príležitosť predstaviť aj Slovensko ako vyspelú krajinu s modernou sieťou ciest, s veľkým odborným potenciálom, dobrými výsledkami práce vedeckých pracovísk a vysokých škôl. Pre toto podujatie je potrebná podpora viacerých ministerstiev SR, ale aj univerzít technických smerov, o záštitu ktorých už Slovenská cestná spoločnosť požiadala.

Privítali by sme čo najväčšie zastúpenie odborníkov zo Slovenska na tomto podujatí, jednak ako spracovateľov príspevkov, ale aj moderátorov rokovaní odborných sekcií a diskusií k strategickým témam. Ďalšie možnosti prezentácie vidíme v príprave a zabezpečení dvoch technických exkurzií pre účastníkov kongresu smerujúcich na Slovensko, ako aj účasti na sprievodnej výstave a kongresových aktivitách v oblasti kultúrneho a spoločenského programu.

Ešte v tomto roku začne celosvetová propagácia tohto podujatia zo strany PIARC a organizátorov v Českej republike. K téme prípravy kongresu a určeniu jeho priorít, usporiadajú  ČSS a SCS sériu odborných podujatí, počnúc už týmto rokom. I. virtuálna konferencia k príprave kongresu a problematike bezpečnosti cestnej premávky už úspešne prebehla dňa 19.5.2021. SCS plánuje problematike PIARC a blížiacemu sa kongresu v Prahe venovať každoročne priestor v programe najvýznamnejšieho odborného podujatia v rezorte dopravy na Slovensku - Cestnej konferencie.

V prvej polovici roku 2022 bude zverejnená výzva na spracovanie príspevkov vo vybraných témach a účasť na sprievodnej výstave. Boli by sme radi, keby časť účastníkov kongresu mala možnosť v rámci odborných exkurzií navštíviť aj Slovensko a zároveň aj v rámci sprievodnej výstavy sa zoznámiť nielen s úspechmi nášho dopravného staviteľstva, ale aj s našou kultúrou, históriou a prírodnými krásami. Predstava o podiele SR na príprave, organizovaní a priebehu kongresu v Prahe bude postupne spresňovaná. V rámci optimalizácie prípravy kongresu, privíta SCS aj návrhy a námety od jednotlivcov a slovenských firiem, ktoré by sa chceli prezentovať na tomto podujatí. Všetky informácie o príprave a podmienkach účasti na kongrese budú zverejňované na stránke www.cestnaspol.sk