Registrácia na Kongres v Prahe už beží

Sekretariát XXVII. Svetového cestného kongresu v Prahe oznamuje, že registrácia na kongres za zvýhodnené vložné je otvorená od 30. januára do 5. apríla 2023. Viac informácií je na adrese www.wrc2023prague.org     

Novinky v PIARC (Newsletter č.111)

V úvodníku správ  (NEWSLETTER č.111) vyzdvihol P. Malléjacq, generálny tajomník PIARC, význam rokovania Rady a Národných komitétov PIARC v Dakare (Senegal), ktoré sa uskutočnilo v novembri 2022 prvýkrát od roku 2019 s fyzickou účasťou väčšiny členov.  Bolo schválených viacero významných dokumentov ako napr. návrh stra...

Kongres v Prahe, národné správy 2022

Sekretariát PIARC v spolupráci s organizátormi kongresu v Prahe ponúkli členským krajinám možnosť spracovať národné správy PIARC k XXVII. Svetovému cestnému kongresu – Praha 2023 na všetky, alebo len niektorú zo 4 strategických tém. Národný komitét PIARC spolu s pánom Petrom Tvrdoňom, I. delegátom v PIARC za našu kr...

Novinky v PIARC (Newsletter č. 110)

Úvodník vydania najnovších správ  (NEWSLETTER č.110) pripravil pán N. Alli, súčasný prezident PIARC z Južnej Afriky. Podčiarkol úspešnú organizáciu 7. regionálnej konferencie pre Afriku, ktorá sa uskutočnila spolu s rokovaním dvoch TV PIARC v Kapskom meste (18.-20.10.2022). V tomto čísle sú informácie o viacerých medzináro...

Stretnutie prvých delegátov PIARC z ČR a SR v Bratislave

Dňa 10. novembra sa uskutočnilo rokovanie prvých delegátov PIARC z Českej republiky a Slovenskej republiky na Ministerstve dopravy a výstavby Slovenskej republiky v Bratislave. Pán Luděk Sosna reprezentuje v PIARC Českú republiku,  pán Peter Tvrdoň Slovenskú republiku. Cieľom rokovania bola vzájomná výmena informácií o príprave účasti našich odborní...

Novinky v PIARC (Newsletter č. 109)

V úvodníku správ z PIARC sa pán Malléjacq, generálny tajomník PIARC, zmienil o dvoch významných technických rokovaniach.    Prvým bolo rokovanie SURF v Milane (12.-14.9.), ktoré sa venovalo povrchovým vlastnostiam vozoviek a riadeniu aktív aj s účasťou zástupcu zo Slovenska. Druhé rokovanie so zameraním na zimnú službu sa ...

XXVII. Svetový cestný kongres PIARC v Prahe, 2. až 6. októbra 2023, sa blíži.

Na výzvu pre zaslanie abstraktov príspevkov na niektorú z vypísaných 49 tém zaslali odborníci zo Slovenska do určeného termínu (15.9. 2022) celkom 15 abstraktov. Tieto sú posudzované odborníkmi z príslušných technických výborov PIARC a do 15. novembra budú ich autori informovaní či bol ich abstrakt akceptovaný a môžu spracovať príspevok v pl...

Novinky v PIARC (Newsletter č. 107)

Úvodník správ z PIARC   (NEWSLETTER č.107) pripravil pán Mark H. Rubarenzya, nový viceprezident asociácie. Konštatuje, že PIARC je jednou z vedúcich inštitúcií vo svete, v oblasti cestnej dopravy a cestnej infraštruktúry. Jej sila je odvodená z kombinácie znalostí a skúsenosti viac ako 1000 odborníkov zo 124 krajín po celom svet...

Novinky v PIARC (Newsletter č. 105)

Úvodník najnovších správ (NEWSLETTER č.105) pripravil pán G. Allan z Austrálie, nový podpredseda PIARC. Zdôraznil kľúčové úlohy asociácie v súčasnosti – prípravu XXVII. Svetového cestného kongresu v Prahe (2.-6.10.2023) a prípravu Strategického plánu PIARC na roky 2024-2027. V tomto čísle je tiež informácia, že svoju pôsobnos...

Významné rokovanie PIARC v Prahe

Novozvolený výkonný výbor PIARC (ExComm) pre obdobie 2022-2024, rokoval prvýkrát v dňoch 19.-21.4.2022 v Prahe. Okrem iného hodnotil pokrok v práci Technických výborov, diskutoval o príprave Strategického plánu asociácie pre obdobie 2024-2027, zvolil svoje nové komisie a prezrel si objekty, v ktorých sa uskutoční 27. Svetový cestný k...