Predseda: Ing. Zuzana Menkeová

Kontakt: zuzana.menkeova@ndsas.sk