"odborna-cinnost-medzinarodna-spolupraca-vseobecne"
Slovenská cestná spoločnosť

Všeobecne

Medzinárodná spolupráca sa zameriava najmä na susedné krajiny - Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko a Ukrajina a realizuje sa rôznymi formami – recipročná účasť a prednášky na odborných podujatiach, organizovanie spoločných podujatí a súťaží, vydávanie spoločného časopisu, spoločné rokovania vedúcich predstaviteľov, technické exkurzie na významné stavby a ďalšími.

Mimoriadne intenzívna spolupráca prebieha najmä s Českou silniční společností (ČSS), ktorá je založená na dlhoročných stykoch a spolupráci odborníkov oboch krajín a výmene odborných poznatkov a skúseností.

Veľmi prínosnou je spolupráca v rámci krajín Vyšehradskej skupiny V4 (Česká republika, Maďarsko Poľsko a Slovenská republika), ktorá sa zameriava predovšetkým na organizovanie spoločných odborných podujatí (konferencie, semináre, webináre a pod.), ale aj súťaží. Najvýznamnejšou aktivitou v tomto smere je Rodeo V4 – súťaž v jazde zručnosti vodičov vozidiel zimnej údržby. Určítým rámcom pre túto spoluprácu je list o záujme vzájomnej spolupráce krajín V4 v oblasti cestného staviteľstva podpísaný 3.12.2019 vo Varšave za účasti prezidenta PIARC pána Claude Van Rooten-a.

Určitá spolupráca prebiehala, resp. prebieha aj s ďalšími krajinami, ako napr. USA, Nemecko, Francúzsko, Nórsko, Island, Švajčiarsko, Taliansko, Slovinsko, Vietnam, pobaltské krajiny, Rumunsko a ďalšími.