Slovenská cestná spoločnosť (SCS) pôsobí ako odborné, stavovské, nepolitické a neziskové zduženie fyzických a právnických osôb v oblasti cestného hospodárstva a cestného staviteľstva.

Poslaním SCS je:

  • zvyšovať spolupatričnosť, budovať profesijnú hrdosť a povedomie, a popularizovať cestársku problematiku u verejnosti,
  • organizovať odborno-spoločenský život svojich členov a vytvárať podmienky na šírenie a prehlbovanie odborných a praktických poznatkov,
  • podporovať výchovno-vzdelávaciu činnosť a zvyšovanie kvalifikácie členskej základne,
  • spolupracovať so štátnymi, verejnými a súkromnými organizáciami pôsobiacimi v cestnom hospodárstve a cestnom staviteľstve, pri riešení aktuálnych problémov a pri príprave legislatívy a technických predpisov,
  • vytvárať podmienky na odbornú diskusiu pri riešení koncepčných, technických a ekonomických problémov,
  • podporovať vedecko-technický rozvoj,
  • rozvíjať medzinárodnú spoluprácu, podporovať výmenu odborných poznatkov a prezentáciu Slovenska v zahraničí,
  • podporovať publikačnú činnosť, najmä z oblasti výskumu a vývoja, ale aj výstavby cestných komunikácií.