Slovenská cestná spoločnosť bola v súťaži spoločností pri ZSVTS v roku 2023 najlepšia

Vyšla nová publikácia „DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ“

Nedávno pod hlavičkou České silniční společnosti vyšla nová obsiahla publikácia „DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ“. Kniha je určená pre dopravných inžinierov, projektantov dopravných stavieb, študentov vysokých škôl, architektov, urbanistov, pracovníkov odborov dopravy, dopravným inžinierom polície a ďalším príbuzným profesiám. Kniha má 23 kapitol a na jej napísaní sa podieľal kolektív 44 autorov, ktorí pracujú v oblasti dopravného inžinierstva, v...

VIII. Seminár zimnej údržby pozemných komunikácií

V súlade s plánom odborných podujatí Slovenskej cestnej spoločnosti sa uskutoční v dňoch 4. a 5. júna 2024 v hoteli Turiec, Martin odborné podujatie „VIII. Seminár zimnej údržby pozemných komunikácií“.  Cieľom seminára je upriamiť pozornosť na aktuálnu problematiku zimnej prevádzky a údržby ciest na Slovensku a v okolitých krajinách. Viac informácií o podmienkach účasti na seminári je na adrese https://www.kamiseminar.sk/slu/.

Noví členovia Predsedníctva SCS

Dňa 11. apríla 2024 sa v Bratislave uskutočnilo Valné zhromaždenie SCS. Prítomní delegáti si zvolili nové predsedníctvo na funkčné obdobie 2024 – 2027. Členmi predsedníctva sa stali:   Prof. Ing. Jan Čelko, CSc.  (Stavebná fakulta ŽU v Žiline) Ing. Ľuboš Ďurič (Ministerstvo dopravy SR) Ing. Jozef Fabian  (Sprava a údržba ciest Prešovského SK) Ing. Zuzana Fejesová (Slovenská cestná spoločnosť) Ing. Martin Chrappa (Doprastav, a.s.) Ing. Rudolf...

Závery z Cestnej konferencie 2024

Slovenská cestná spoločnosť zorganizovala Cestnú konferenciu 2024, ktorá sa uskutočnila v dňoch 19. a 20. marca 2024 v Bratislave. Zúčastnilo sa jej takmer 300 odborníkov z celého Slovenska a z Českej republiky, pôsobiacich v oblasti cestného staviteľstva a cestného hospodárstva. Delegáti konferencie predkladajú Závery, ktoré sú uvedené v prílohe.

Valné zhromaždenie SCS

Dňa 11. apríla 2024 sa v Hoteli APOLLO v Bratislave uskutoční Valné zhromaždenie SCS. Účasť je potrebné potvrdiť do 9.4.2024 na sekretariáte SCS mail: fabianova@cestnaspol.sk mobil: 0905 164 992

Účasť slovenských odborníkov v orgánoch PIARC, obdobie 2024-2027

     Názov Technického výboru PIARC Meno  a organizácia Pôsobenie    TV 1.2 Prínos ciest k ekonomickému a sociálnemu rozvoju Ján Čelko,  UNIZA Marek Drličiak,  UNIZA Člen korešpondent, Člen korešpondent TV 1.4 Plánovanie odolnosti cestnej siete – klimatické zmeny a iné hrozby Martin Samek,  Správa ciest BSK Matej Žilinský,  NDS a. s. ...

Mostárska modelárska súťaž 2024

Slovenská cestná spoločnosť vyhlasuje súťaž v modelovaní mostov s názvom "Mostárska modelárska súťaž 2024". Cieľom  súťaže  je  navrhnúť  a vytvoriť model priehradového mosta, ktorý prenesie čo najväčšie zaťaženie. Viac informácií nájdete v prílohe.

Konferencia o vede a technike

V areáli SAV na Dúbravskej ceste v Bratislave sa dňa 18. októbra uskutočnila konferencia s názvom „Slovensko v medzinárodných infraštruktúrach výskumu a vývoja“. Konferenciu pripravil Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností v spolupráci s MŠVVaŠ SR a Slovenskou akadémiou vied (SAV). Organizátori zabezpečili kvalitných prednášateľov z viacerých ústavov SAV, univerzitného prostredia i praxe. Na podujatí, ktoré moderoval pán Badánik z...

Smútočné oznámenie

S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že dňa 25. septembra 2023 nás navždy opustil čestný člen našej spoločnosti prof. Ing. Ivan Gschwendt, DrSc. Pán profesor bol jedným zo zakladajúcich členov Slovenskej cestnej spoločnosti, jej prvý predseda a dlhoročný člen predsedníctva.   Česť jeho pamiatke!