TV 4.4 Tunely

Zastúpenie: Peter Hajduček (ČK), Úvodné rokovanie: Champs-sur-Marne (Paríž), Francúzsko, 12.-14.2.2020, účasť zo SR pán Hajduček; Bol prijatý plán práce, Plánované rokovanie apríli 2020 v Rakúsku bolo zrušené kvôli Covid 19, Termín a miesto ďalšieho  rokovania neboli určené   Pôsobenie v podskupine „Vplyv nových pohonných systémov na prevádzku a bezpečnosť tunelov“ Videokonferencia 5.6. s účasťou SR, 30.10. 2020 bez účasti SR; 

TV 4.2 Mosty

Podskupina 4.2.2, „Skúmanie príčin  porúch nosných konštrukcií mostov a technológie ich opráv" Zastúpenie: Viktor Borzovič (ČK) Úvodné rokovanie: Champs-sur-Marne (Paríž), Francúzsko, 12.-14.2.2020, bez účasti zástupcu SR; Bol prijatý plán práce Ďalšie rokovanie Vina del Mar, Chile, november 2020   Video konferencia 16.- 20.11.2020, práca v podskupinách „Súdne inžinierstvo pre poruchy stavieb“ a „Nové rehabilitačné materiály a technológie“,...

TV 4.1 Vozovky

Podskupina 4.1.1, „Recyklované cestné vozovky“ Zastúpenie: Zsolt Boros (Č), Silvia Cápayová (ČK), Úvodné rokovanie: Champs-sur-Marne (Paríž), Francúzsko, 13.-14.2.2020,  účasť zo SR pán Boros; Bol prijatý plán práce,  Požiadavka na spracovanie príspevku na 11.Medzinárodnú konferenciu ICMPA o riadení prínosov vozoviek.  Ďalšie rokovanie Chicago, USA, august 2020. Účasť na videokonferencii 15.-19.10.2020, propagácia skúsenosti zo Slovenska vo...

PS 3.2 Cestná infraštruktúra a zabezpečenie dopravy

Zastúpenie: Michal Zábovský (ČK), Úvodné rokovanie: Champs-sur-Marne (Paríž), Francúzsko, 30.-31.1.2020, bez účasti zástupcu SR; Bol prijatý plán práce. Ďalšie rokovanie, Ľubľana, Slovinsko, jún 2020 Uskutočnilo sa viacero webinárov v mesiacoch marec až máj 2020. Bol z nich spracovaný  abstrakt k problematike opatrení v doprave voči Covid -19. Dve on-line stretnutia (03 a 06/2021). Riešila sa účasť na kongrese v Calgary a previazanosť s problematikou TV...

TV 3.4 Environmentálna udržateľnosť cestnej infraštruktúry a dopravy,

Podskupina TV 3.4.1. „Znečistenie ovzdušia“  Podskupina TV 3.4.2 „Hluk“ Podskupina TV 3.4.3 „Biotopy voľne žijúcich živočíchov“ Zastúpenie: Zuzana Menkeová (ČK), Úvodné rokovanie: Champs-sur-Marne (Paríž), Francúzsko, 29.-31.1.2020, bez účasti zástupcu SR; Bol prijatý plán práce. Termín a miesto ďalšieho  rokovania neboli určené. On-line rokovanie v dňoch 2.-6.11.2020, práca vo všetkých 3 skupinách (Kvalita ovzdušia, Hluk, Biotopy voľne...

TV 3.3 Riadenie aktív

Zastúpenie: Ľuboš Remek (MP), Úvodné rokovanie: Champs-sur-Marne (Paríž), Francúzsko, 29.-31.1.2020, bez účasti zástupcu SR. On-line rokovanie sa uskutočnilo v marci 2021. Rieši sa: Inovatívny prístup pre systémy riadenia aktív (pripravuje sa zbierka prípadových štúdií (výstup - leto 2021), Opatrenia pre zlepšenie odolnosti cestnej infraštruktúry (výstup - leto 2022), Obnova a rehabilitácia starnúcej infraštruktúry (výstup - december 2022), Aktualizácia...

TV 3.2 Zimná údržba

Podskupina TV 3.2 „Plánovanie a zimná údržba“ Zastúpenie: Zuzana Feješová (ČK), Úvodné rokovanie: Champs-sur-Marne (Paríž), Francúzsko, 29.-31.1.2020, bez účasti zástupcu SR; Bol prijatý plán práce. Ďalšie rokovanie Calgary, Kanada   Web meeting v dňoch 7.- 9.11.2020, spresnenie cieľov a príprava kongresu v Calgary, bez účasti SR;

TV 3.1 Bezpečnosť cestnej premávky

Podskupina TV 3.1.3 „ Aktualizácia usmernení pre audit bezpečnosti cestnej premávky“ Zastúpenie: Roman Török (ČK), Matej Riecky (MP), Úvodné rokovanie: Champs-sur-Marne (Paríž), Francúzsko, 29.-31.1.2020, bez účasti zástupcu SR; Bol prijatý plán práce. Termín a miesto ďalšieho  rokovania neboli určené   On-line rokovanie 20.- 23.10.2020 v podskupine 3.1.3 „Aktualizácia usmernení auditov bezpečnosti cestnej premávky“ bez účasti SR; Uskutočnili sa...

TV 2.2 Dostupnosť a mobilita vo voľnej krajine

Zastúpenie:  Úvodné rokovanie: Champs-sur-Marne (Paríž), Francúzsko, 22.-24.1.2020,  bez účasti zástupcu SR Ďalšie informácie neboli dodané   Videokonferencia v dňoch 16.- 20.11.2020, spresnenie plánu práce, cieľov a stratégií, zber prípadových štúdií, bez účasti SR;

TV 2.1 Mobilita v mestách

Podskupina TV 2.1.2 „Integrovaný dopravný systém, multimodalita“ Zastúpenie: Jakub Takács (MP), Úvodné rokovanie: Champs-sur-Marne (Paríž), Francúzsko, 22.-24.1.2020,  bez účasti zástupcu SR. V II. polroku 2021 sa uskutočnili celkom 4 on-line rokovania. Boli identifikované osvedčené postupy optimalizácie cestných sietí prostredníctvom lepšej integrácie s inými druhmi dopravy z hľadiska efektívnosti a udržateľnosti. Vo vykonanom prieskume sa vyzbieralo 33...