Projekt celoživotného vzdelávania v neakreditovanom vzdelávacom programe Personálny rozvoj v cestnom staviteľstve a hospodárstve v rámci profesijného rozvoja nadväzuje na stredoškolské odborné vzdelávanie a podľa vysokoškolského zákona 131/2002 a nadväzujúcich predpisov v prvom, druhom a treťom stupni vysokoškolského vzdelávania v odbore stavebníctvo.

Vzdelávací program je členený na tri samostatné sekcie s modulmi a zohľadňuje potreby zvýšenia kvality stavebných prác a správy majetku v segmente cestného staviteľstva a hospodárstva. Obsahuje moduly vzdelávania, ktoré tvoria súčasť podkladov na získanie odbornej spôsobilosti pre riadenie a výkon správy v cestnom hospodárstve. Má tri samostatné časti:

1. cestné staviteľstvo a hospodárstvo
2. profesijné vzdelávanie
3. webináre

Cestné staviteľstvo a hospodárstvo
Je základný segment vzdelávacieho programu. Uskutočňuje sa v spolupráci so stavebnými fakultami pôsobiacimi v Slovenskej republike. Termín na prihlásenie sa určuje podľa harmonogramu a obsahovej náplne jednotlivých modulov, podľa ktorej sú prednášky a prezentácie pripravené.

Profesijné vzdelávanie
Profesijné vzdelávanie je založené na princípe kolokvia. Moduly sa aktualizujú podľa konkrétnych požiadaviek odborníkov z praxe tak, aby profesijné vzdelávanie vyjadrovalo aktuálne potreby cestného staviteľstva a hospodárstva. Postupne sú doplňované aktuálne moduly podľa odporúčaní a požiadaviek praxe.

Webináre
Aktivita je zameraná na odbornú problematiku cestného staviteľstva a hospodárstva. Nadväzuje na moduly profesijného vzdelávania. Dištančná forma (online) sa koná v odôvodnených prípadoch a vyjadruje potrebu riešenia odborných problémov a uskutočňuje sa - vzhľadom na možné obmedzenia prezenčnej formy – individuálne videokonferenčným systémom. Koná sa pri riešení potrieb vysielajúcej organizácie.

Tento program je uskutočňovaný kombinovanou (prezenčnou a dištančnou) metódou v rámci celoživotného vzdelávania a je spracovaný najmä pre absolventov odborného vzdelávania s cieľom lepšieho začlenenia do praxe, najmä pre potreby zamestnancov Národnej diaľničnej spoločnosti, Slovenskej správy ciest a pre iné organizácie pôsobiace v oblasti cestného staviteľstva a hospodárstva v Slovenskej republike, pre projektantov a zhotoviteľské organizácie. Je určený pre absolventov odborného vzdelávania a odborníkov pôsobiacich v správe a prevádzke líniových dopravných stavieb. Je zaradený do systému ďalšieho vzdelávania a  patrí do skupiny profesijných programov – rekvalifikačné, špecializované a rozširujúce štúdium.

Neakreditovaný vzdelávací program je určený pre absolventov, ktorí dosiahli vzdelanie podľa predpísaných kvalifikačných predpokladov, najmä pre absolventov stredných škôl s maturitou pôsobiacich v rezorte a pri výstavbe a správe podzemných a dopravných stavieb a pre absolventov I., II. a III. stupňa vzdelávaniavysokých škôl pôsobiacich v riadiacich funkciách zameraných najmä na správu dopravných stavieb.

Absolvovanie vzdelávacích aktivít v rámci tohto projektu  prezenčnou a dištančnou metódou vzdelávania je súčasťou predpokladov na získanie odbornej spôsobilosti pre výkon funkcie v oblasti riadenia a správy dopravných stavieb a ich súčastí.