Čestné členstvo sa udeľuje zvlášť zaslúžilým členom spoločnosti, oprávňuje člena zúčastňovať sa všetkých podujatí a zasadnutí
organizovaných spoločnosťou.

Slovenská cestná spoločnosť má v súčasnosti troch čestných členov.

                   
         prof. Ing. František Schlosser, PhD.          Ing. Dušan Štofa