Propagácia a súťaže

V záujme prezentovať činnosť a aktivity SCS, ale aj v snahe popularizovať „cestársku“ problematiku nielen u odbornej, ale aj širokej verejnosti, sú pravidelne organizované viaceré súťaže:

Cestárske rodeo

Organizuje sa každoročne a vždy v inom kraji Slovenska v rámci programu podujatia Dni slovenských cestárov. Ide o celoštátnu súťaž v jazde zručnosti vodičov vozidiel zimnej údržby, ktorej predchádzajú krajské súťaže. Cieľom súťaže je zábavnou formou propagovať u širokej verejnosti náročnú prácu týchto vodičov pri vykonávaní zimnej údržby cestných komunikácií. Víťazi súťaže sú odmenení vecnými cenami a majú právo zúčastniť sa súťaže Rodeo V4, resp. majstrovstiev Európy, príp. na súťažiach organizovaných PIARC pri zimných cestných kongresoch.

Mostárska modelárska súťaž

Súťaž v modelovaní mostov je organizovaná pre jednotlivcov, ale aj kolektívy, bez vekového obmedzenia, resp. odbornej kvalifikácie. Cieľom Mostárskej modelárskej súťaže je navrhnúť a postaviť model priehradového mosta z balzového dreva, ktorý prenesie čo najväčšie zaťaženie. Súťaž je vyhodnotená v rámci programu Cestnej konferencie a to skúšaním únosnosti mostov až do úplného porušenia modelu mostu. Víťazi sú odmenení finančnou odmenou a vecnými darmi.