Členovia spoločnosti sa podieľajú na práci v redakčnej rade časopisu Silniční obzor. Za obdobie existencie Slovenskej cestnej spoločnosti to boli prof. Ing. Ivan Gschwendt, DrSc., RNDr. Tibor Klačanský, Ing. Alojz Medvec, Ing. Ján Šedivý, CSc., Ing. Dušan Štofa, prof. Ing. František Schlosser, PhD., prof. Ing. Ján Čelko, PhD. V časopise sú pravidelne uverejňované odborné články od autorov zo Slovenska a v rubrikách aj informácie o našej odbornej činnosti. SCS začala od roku 2008 časopis Silniční obzor bezplatne zasielať pobočkám a od roku 2014 aj svojim firemným členom.
Niektorí členovia Slovenskej cestnej spoločnosti pôsobili a aj pôsobia v redakčnej rade časopisu Inžinierske stavby -  prof. Ing. Ivan Gschwendt, DrSc., Ing. Roman Žembera, Ing. Ján Šedivý, CSc. V časopise sú pravidelne uverejňované odborné príspevky členov našej spoločnosti, ale aj informácie o pripravovaných odborných podujatiach.
Dôležitou úlohou je aj podpora publikačnej činnosti z oblasti výskumu a vývoja, ale aj výstavby cestných komunikácií. Preto SCS finančne, resp. inou formou, podporila vydanie napr. aj týchto kníh:

Považská diaľnica. Projekty a stavby (2010) Katalóg konštrukcií vozoviek (2011) Mosty na území Slovenska (2013) Kontrola kvality na stavbách. 4.diel (2014)

    História cestného staviteľstva (2019)