Každé štyri roky sa koná svetový cestný kongres a medzinárodný zimný cestný kongres, ktoré sú prezentáciou činnosti a práce technických výborov za predchádzajúce obdobie a príležitosťou pre členské krajiny a všetkých členov a zúčastnených prezentovať pokrok v rozvoji všetkých oblastí cestnej infraštruktúry a dopravy. 26. Svetový cestný kongres sa uskutočnil v roku 2019 v Abu Dhabi, Spojené Arabské Emiráty. Viac informácií o kongrese možno získať na adrese www.piarcabudhabi2019.org  alebo na adrese hantak@cestnaspol.sk

XVI. Svetový cestný kongres zimnej služby a odolnosti ciest v roku 2022

V dňoch 7. až 11. februára 2022 sa uskutočnil v meste Calgary, v Kanade, v poradí XVI. Svetový cestný kongres zimnej služby a odolnosti ciest s podtitulom: Prispôsobujeme sa meniacemu  svetu. Na výzvu zverejnenú v auguste 2020 mohli záujemcovia spracovať príspevok na kongres, na jednu z 15-tich vybraných tém.

Slovensko reprezentovali 3 príspevky. Prvý pripravil Ing. J. Šedivý, CSc. s Ing. M. Horváthom na tému „Vykonávanie zimnej údržby v podmienkach regionálneho správcu ciest“, druhý na tému „Rekonštrukcia starších tuhých vozoviek pre zvýšenie odolnosti z pohľadu prevádzkovej spôsobilosti a odolnosti vozovky voči mrazu“ pripravil Ing. Z. Boros a posledný  s témou „ Zimná údržba a jej vplyv na asfaltové kryty vozoviek“ pripravil kolektív autorov na čele s Ing. S. Cápayovou, PhD.  Národný komitét PIARC Slovensko uvedeným odborníkom za prípravu a prezentáciu príspevkov na kongrese ďakuje. V dôsledku pandémie Covid-19 sa kongres uskutočnil v digitálnom priestore.

Účastníkov kongresu v krátkom video pozdrave oslovil aj pán Andrej Doležal, minister dopravy a výstavby  SR, ktorý predstavil Slovensko, jeho cestnú sieť a naznačil prístup k riešeniu problematiky zimnej údržby. V závere neformálne pozval delegátov kongresu  v Calgary na 27. Svetový cestný kongres PIARC do Prahy, ktorý sa uskutoční v dňoch 2.- 6. 10. 2023.

Informácie o programe kongresu a sprievodných akciách je možné nájsť na adrese https://www.piarc-calgary2022.org/congress/


XXVII. Svetový cestný kongres PIARC v Prahe, v dňoch  2.- 6.10.2023

V nadväznosti na podporu Slovenska pre kandidatúru Prahy, ako miesta konania kongresu v roku 2023, bola v roku 2019 v Abu Dhabi, podpísaná deklarácia o spolupráci pri príprave a realizácii kongresu medzi oboma partnerskými cestnými spoločnosťami a oboma ministerstvami zodpovednými za dopravu v ČR a SR. Účasť na kongrese v Prahe predstavuje pre odborníkov zo Slovenska jedinečnú príležitosť, ktorá sa už nemusí opakovať. Slovensko v rámci kongresu ponúklo zabezpečenie dvoch technických exkurzií, účasť na sprievodnej výstave a aktivitách v oblasti odborného, kultúrneho a spoločenského programu.

Ešte v roku 2021 začala propagácia tohto podujatia zo strany PIARC a organizátorov v Českej republike. K téme prípravy kongresu, aj v dôsledku pandémie Covid-19, odznelo niekoľko virtuálnych konferencií. SCS plánuje tejto problematike venovať v tomto aj budúcom roku priestor v programe najvýznamnejšieho odborného podujatia v rezorte dopravy na Slovensku - Cestnej konferencie.

V apríli 2022 Výkonný výbor PIARC na svojom rokovaní v Prahe schválil motto budúcoročného XXVII. Svetového cestného kongresu PIARC „Opäť spolu na cestách“.   Počas kongresu, ktorý prebehne  v dňoch 2. až 6. októbra 2023 sa uskutoční okolo 50 odborných rokovaní, veľká sprievodná výstava, 12 technických ciest a viacero spoločensko-kultúrnych  podujatí.

Odborné orgány PIARC spolu so sekretariátom vypísali 49 tém, na ktoré očakávajú príspevky od odborníkov z celého sveta. Príspevky by mali predstaviť zatiaľ nepublikované výsledky prípadových štúdií, výskumu alebo praktické skúsenosti v danej oblasti. Názvy tém v angličtine a v slovenčine sú na webovej stránke www.cestnaspol.sk v stĺpci PIARC, kongresy.

Plné znenie požiadaviek na spracovanie príspevkov v angličtine je na stránke www.wrc2023prague.org. Na rovnakej adrese možno nájsť aj príhovor prezidenta PIARC a českých organizátorov. Ďalej sú tam informácie o cieľoch PIARC, Českej silničnej společnosti, podmienkach registrácie účastníkov na kongres a ubytovacích  možnostiach v Prahe počas kongresu.

Záujemcovia o spracovanie príspevku môžu zaslať jeho abstrakt organizátorom na posúdenie do 26. augusta tohto roku. PIARC už tradične vypisuje aj súťaž o najlepší príspevok v 8 kategóriách: mladí profesionáli (do 35 rokov), autori z nízko príjmových krajín, projekt-výstavba-údržba a prevádzka, bezpečnosť ciest, klimatické zmeny a odolnosť,  udržateľná mobilita, najlepšie inovácie, organizácia a správa. Víťazov vyberie medzinárodná porota a odmenou im bude účasť na kongrese hradená z prostriedkov PIARC.

Okrem tradičných jazykov kongresu (angličtina, francúzština, španielčina) budú odborné príspevky a väčšina diskusií tlmočené do češtiny.  Registrácia na kongres začína už v októbri 2022 s poplatkom vo výške 1000 Eur za osobu platným do marca 2023,  neskôr bude vyšší.

Bližšie k nám ako v Prahe už kongres PIARC v najbližších desaťročiach nebude, ani jazykovo ani geograficky. Aj z toho dôvodu by bolo vítané čo najväčšie zastúpenie odborníkov zo Slovenska na tomto podujatí. Verím, že šancu “byť pri tom“ zvážia aj vedúci pracovníci firiem a organizácii, ktorí sa na príprave, projektovaní, výstavbe, správe a údržbe našej cestnej a diaľničnej siete podieľajú.

SCS privíta návrhy svojich firemných členov i jednotlivcov, ktorí majú záujem prezentovať sa na tomto podujatí. Všetky informácie o kongrese sú zverejnené a budú pravidelne aktualizované na stránke www.cestnaspol.sk