PIARC je:

 •  Svetová cestná asociácia - medzinárodné fórum odborníkov, ktoré sa zameriava na dôležité témy v oblasti cestnej dopravy a cestnej infraštruktúry vo vyspelých i rozvojových krajinách,
 • vzniklo v roku 1909 v Paríži, kde aj v súčasnosti sídli,
 • cieľom bolo zabezpečiť informácie o stavbe ciest na začiatku rozvoja automobilizmu, čo bolo vyjadrené aj v pôvodnom názve organizácie: Stále združenie svetových cestných kongresov AIPCR/PIARC; neskôr boli pridané aj ďalšie odborné témy a podstatne rozšírená pôsobnosť.

Z vládnej úrovne Slovensko v PIARC zastupuje:

 • Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky,
 • ministerstvo je reprezentované pozíciou Prvého delegáta, ktorého menuje minister dopravy,
 • Prvým delegátom od roku 2017 je Peter Varga, MBA., MSc. - generálny riaditeľ sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

V období 2020-2023 odbornú činnosť pod vedením sekretariátu PIARC vykonáva:

 • 17 technických výboroch,
 • 5 Pracovných skupín,
 • výbor pre terminológiu a 
 • výbor pre cestnú štatistiku.

Každé 4 roky má Prvý delegát krajiny právo menovať odborníkov za členov, prípadne členov korešpondentov do niektorej z týchto odborných skupín. Títo majú voči PIARC určité povinnosti (napr. účasť na rokovaniach, reagovať na písomné/mailové požiadavky z PIARC a pod.). Súčasní nominanti začali svoju činnosť začiatkom roku 2020 a mali by pracovať až do Svetového cestného kongresu v Prahe v roku 2023.

Krajiny s rozvinutou cestnou infraštruktúrou, ktoré majú viac členov PIARC, združujú svojich členov  pod hlavičku Národného komitétu PIARC (NK). Jednou z dôležitých aktivít NK je zabezpečiť obojsmernú výmenu poznatkov a informácií medzi asociáciou a odborníkmi na Slovensku a podporovať Prvého delegáta. V súčasnosti má vytvorený národný komitét 46 štátov.

 Slovensko má vytvorený Národný komitét PIARC:

 • od 8. septembra 2016 jeho činnosť a úlohy zabezpečuje Slovenská cestná spoločnosť,
 • predsedom Národného komitétu je Ing. Ján Šedivý, CSc., ktorý je zároveň predsedom Slovenskej cestnej spoločnosti,
 • tajomníkom je Ing. Marián Hanták, CSc.,
 • členmi Národného komitétu sú MDV SR, SCS a jej firemní členovia a zástupcovia SR v technických výboroch.

Svetová cestná asociácia vydáva svoj časopis Roads/Routes, ktorý vychádza štvrťročne v angličtine a francúzštine. Tretím rokovacím jazykom asociácie je španielčina. Viac informácií o cieľoch organizácie a o činnosti Národných komitétov PIARC možno nájsť na adrese www.piarc.org, príp. na e-mailovej adrese hantak@cestnaspol.sk.