Plán práce na daný rok schvaľuje valné zhromaždenie SCS.

Revízna komisia: 2. 2. 2023 (štvrtok), Bratislava
1. Kontrola čerpania finančných prostriedkov za rok 2022 
2. Kontrola aktivít presahujúcich pôsobnosť pobočiek SCS za rok 2022
3. Návrh opatrení

Predsedníctvo: 2. 2. 2023 (štvrtok), Bratislava
1. Kontrola úloh
2. Výsledky hospodárenia SCS za rok 2022 
3. Plán činnosti SCS na rok 2023 
4. Návrh rozpočtu SCS na rok 2023  a rozpočtov pobočiek SCS 
5. Príprava a organizačné zabezpečenie VZ SCS
6. Príprava a organizačné zabezpečenie Cestnej konferencie 2023
7. Rôzne..
.

Predsedníctvo: 29. 3. 2023 (streda), Bratislava
1. Kontrola úloh 
2. Príprava a organizačné zabezpečenie VZ SCS
3. Výročná správa SCS za rok 2022
4. Plán činnosti SCS na rok 2023
5. Rozpočet SCS na rok 2023 (vrátane pobočiek) a rozpočet pre použitie 2% z dane z príjmov
6. Rôzne.
..

Valné zhromaždenie: 13. 4. 2023 (štvrtok), Bratislava
1. Otvorenie a voľba pracovného predsedníctva
2. Voľba návrhovej a mandátovej komisie
3. Výročná správa SCS za rok 2022
4. Správa revíznej komisie o hospodárení SCS za rok 2022 a schválenie účtovnej závierky
5. Plán činnosti SCS na rok 2023
6. Rozpočet SCS na rok 2023 a rozpočtu na použitie príspevku z 2% z dane z príjmov
7. Diskusia
8. Správa návrhovej a mandátovej komisie a schválenie uznesenia
9. Záver Valného zhromaždenia SCS
..

Predsedníctvo: 8. 6. 2023 (štvrtok), výjazdové
1. Kontrola úloh
2. Rozpracovanie a zabezpečenie úloh vyplývajúcich z VZ SCS
3. Príprava a organizačné zabezpečenie Svetového cestného kongresu v Prahe
4. Zabezpečenie plánu odborných podujatí SCS v II. polroku 2023
5. Rôzne

Revízna komisia: 21. 9. 2023 (štvrtok), Bratislava
1. Kontrola čerpania finančných prostriedkov SCS za I. polrok 2023 
2. Plnenie nálezov z Revíznej komisie
....

Predsedníctvo: 21.9. 2023 (štvrtok), Bratislava
1. Kontrola úloh
2. Informácie revíznej komisie o hospodárení SCS za I. polrok 2023
3. Informácia z redakčnej rady Silničného obzoru
4. Činnosť technických výborov PIARC
5. Školiaca činnosť
6. Propagácia a prezentácia činnosti SCS
7. Rôzne

..Predsedníctvo: 4. 12. 2023 (pondelok), Bratislava
1. Kontrola úloh
2. Návrh plánu práce SCS na rok 2024
3. Návrh plánu odborných podujatí na rok 2024
4. Návrh predbežného rozpočtu SCS na rok 2024
5. Vyhodnotenie činnosti SCS za rok 2023
6. Rôzne

Zmena termínov zasadnutí vyhradená!

.. Dôležité termíny:
   5. - 6.10.2023 RODEO V4, Plzeň