Odborné sekcie ustanovuje predsedníctvo podľa aktuálnych odborných úloh a cieľov v cestnom hospodárstve. Predsedníctvo predkladá valnému zhromaždeniu návrh na ustanovenie vedúceho sekcie z radov uznávaných odborníkov. Členov odborných sekcií ustanovuje predsedníctvo na návrh vedúceho sekcie z radov odborníkov, a to v počte zodpovedajúcom rozsahu vytýčených cieľov, alebo zložitosti riešených odborných úloh.

Dopravné inžinierstvo Ing. Tibor Schlosser, CSc. schlosser@basko.sk
Prevádzka cestných tunelov Ing. Martin Bakoš, PhD. mbakos@amberg.sk
Cestné staviteľstvo Ing. Andrea Zuzulová, PhD. andrea.zuzulova@stuba.sk
Zimná údržba ciest Ing. Zoltán Bartoš zoltan.bartos@scksk.sk
Cestné mosty doc. Ing. Viktor Borzovič, CSc.      viktor.borzovic@stuba.sk
Inteligentné dopravné systémy      Ing. Ondrej Maciak maciak@betamont.sk