V areáli SAV na Dúbravskej ceste v Bratislave sa dňa 18. októbra uskutočnila konferencia s názvom „Slovensko v medzinárodných infraštruktúrach výskumu a vývoja“. Konferenciu pripravil Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností v spolupráci s MŠVVaŠ SR a Slovenskou akadémiou vied (SAV). Organizátori zabezpečili kvalitných prednášateľov z viacerých ústavov SAV, univerzitného prostredia i praxe.

Na podujatí, ktoré moderoval pán Badánik z Katedry leteckej dopravy Univerzity v Žiline, odznelo 8 prednášok a živá diskusia. Cieľom podujatia bolo prispieť k lepšiemu zapojeniu slovenských subjektov do obstarávaní, návratnosti zdrojov SR a zvýšeniu povedomia výskumníkov a odbornej verejnosti o výskumných infraštruktúrach, kde je zapojené Slovensko.

S prihliadnutím na početné zastúpenie študentov zo Strednej  priemyselnej školy strojníckej v Bratislave na tejto konferencii, prednášatelia zdôrazňovali príležitosti pre študentov. Študenti VŠ, doktorandi aj mladí absolventi majú možnosť pôsobiť v medzinárodných inštitúciách a projektoch ako CERN, EMBL a ESFRI. Podobné príležitosti existujú aj pre predstaviteľov nášho priemyslu a startupy, najmä v ESA a European XFEL.

Viacerí prednášatelia upozornili, že Slovensko z rôznych dôvodov nevyužíva dostatočne tieto príležitosti a je snaha zmeniť to. Súčasťou podujatia bolo aj odovzdávanie ocenení 4 účastníkom „Propagátor vedy a techniky za rok 2023“. Trom účastníkom bola odovzdaná „Medaila akademika Ivana Plandera“.  Ku konferencii bol vydaný Zborník abstraktov a príspevkov, ktorý je pre prípadných záujemcov k dispozícii na sekretariáte SCS.