Podskupina TV 2.1.2 „Integrovaný dopravný systém, multimodalita“

Zastúpenie: Jakub Takács (MP),

Úvodné rokovanie: Champs-sur-Marne (Paríž), Francúzsko, 22.-24.1.2020,  bez účasti zástupcu SR.

V II. polroku 2021 sa uskutočnili celkom 4 on-line rokovania. Boli identifikované osvedčené postupy optimalizácie cestných sietí prostredníctvom lepšej integrácie s inými druhmi dopravy z hľadiska efektívnosti a udržateľnosti. Vo vykonanom prieskume sa vyzbieralo 33 osvedčených postupov z 8 krajín, vyhotovil sa rámec obsahujúci: Multimodálne tranzitné centrum (MTC); zlepšenie úrovne služieb (LOS) cestovania verejnou dopravou a podporenie jej využívania; využitie cestných a mestských priestorov na uľahčenie používania iných druhov dopravy ako automobilov.

Multimodálne tranzitné centrum (MTC):

1. Nachádzajúce sa v centrálnej mestskej oblasti
2. Nachádzajúce sa medzi centrálnou mestskou oblasťou a predmestiami
3. Oblasť bez multimodálneho tranzitného centra

Využitie cestných a mestských priestorov na uľahčenie používania iných druhov dopravy ako automobilov:

1. Optimalizované využitie dostupného mestského priestoru (umožniť využívanie mestského priestoru rôznym druhom dopravy, ktoré nie je závislé od času a potrieb, s cieľom zvýšiť efektívnosť ciest)
2. Vertikálne využívanie verejného priestranstva (diverzifikovať dostupné spôsoby dopravy a rozšíriť existujúce dopravné funkcie)

Ďalšie kroky, definovanie požiadaviek na zbierku prípadových štúdií a ich prezentáciu