Zastúpenie: Ľuboš Remek (MP),

Úvodné rokovanie: Champs-sur-Marne (Paríž), Francúzsko, 29.-31.1.2020, bez účasti zástupcu SR.

On-line rokovanie sa uskutočnilo v marci 2021.

Rieši sa: Inovatívny prístup pre systémy riadenia aktív (pripravuje sa zbierka prípadových štúdií (výstup - leto 2021),
Opatrenia pre zlepšenie odolnosti cestnej infraštruktúry (výstup - leto 2022),
Obnova a rehabilitácia starnúcej infraštruktúry (výstup - december 2022),
Aktualizácia existujúceho manuálu riadenia aktív (výstup – leto 2023)

Zástupca SR sa zúčastnil  on -line rokovaní v dňoch 22.-24.11. 2021 a 10.12.2021. Účastníci pôsobia v 4 pracovných skupinách. SR v podskupine 3 s problematikou „Obnova a modernizácia starnúcej  infraštruktúry“. Do databázy sme zaslali dve prípadové štúdie. Náš zástupca sledoval aj dva webináre (Bezpečnosť ciest v nízko a stredne príjmových krajinách a Inovatívny prístup k systému riadenia aktív).