Podskupina TV 3.4.1. „Znečistenie ovzdušia“ 
Podskupina TV 3.4.2 „Hluk“
Podskupina TV 3.4.3 „Biotopy voľne žijúcich živočíchov“

Zastúpenie: Zuzana Menkeová (ČK),

Úvodné rokovanie: Champs-sur-Marne (Paríž), Francúzsko, 29.-31.1.2020, bez účasti zástupcu SR; Bol prijatý plán práce.

Termín a miesto ďalšieho  rokovania neboli určené.

 

On-line rokovanie v dňoch 2.-6.11.2020, práca vo všetkých 3 skupinách (Kvalita ovzdušia, Hluk, Biotopy voľne žijúcich živočíchov). Rokovanie 3.11. s účasťou SR, ostatné bez účasti;