Podskupina TV 3.4.1. „Znečistenie ovzdušia“ 
Podskupina TV 3.4.2 „Hluk“
Podskupina TV 3.4.3 „Biotopy voľne žijúcich živočíchov“

Zastúpenie: Zuzana Menkeová (ČK),

Úvodné rokovanie: Champs-sur-Marne (Paríž), Francúzsko, 29.-31.1.2020, bez účasti zástupcu SR; Bol prijatý plán práce.

Termín a miesto ďalšieho  rokovania neboli určené.

On-line rokovanie v dňoch 2.-6.11.2020, práca vo všetkých 3 skupinách (Kvalita ovzdušia, Hluk, Biotopy voľne žijúcich živočíchov). Rokovanie 3.11. s účasťou SR, ostatné bez účasti; 

On-line rokovanie v dňoch 24.-28.5.2021. Účasť SR v skupine 3 „Biotopy voľne žijúcich živočíchov“. Zaslali sme príspevok  do pripravovanej správy. V rámci prípadových štúdií spracujeme  „Migračnú štúdiu vybraných druhov živočíchov na D, RC a cestách I. triedy“.

Uskutočnilo sa on-line rokovanie v dňoch 18.-19.11.2021, v troch pracovných skupinách. Zástupkyňa SR  pôsobí v skupine pre Biotopy voľne žijúcich živočíchov a prispela textom do časti dokumentu – vplyv ciest a dopravy na  biotopy voľne žijúcich živočíchov.