"odborna-cinnost-medzinarodna-spolupraca-madarsko"
Slovenská cestná spoločnosť

Stretnutie s maďarskou delegáciou (Budapešť, 13.11.2007)

V rámci spolupráce so zahraničnými partnermi – najmä zo susedných krajín - sa dňa 13.11.2007 v Budapešti uskutočnilo rokovanie zástupcov predsedníctva Slovenskej cestnej spoločnosti (SCS) a Maďarskej cestnej spoločnosti (MAÚT).

Rokovania sa zúčastnili:
za SCS
- Ivan Gschwendt, podpredseda SCS
- Dušan Štofa
- Karol Štraus
- Samuel Jelínek
za MAÚT
- Tombor Sándor, predseda MAÚT
- Schváb János
- Tárczy Lásló
- Kolozsi Gyula
- Sitku László
- Karkus János
- Kerékgyárto Attila
- Szirányi Balázs

V rámci programu boli zástupcami SCS a MAÚT prerokované nasledovné témy:
- vzájomné informovanie sa o postavení a štruktúre SCS a MAÚT v oblasti činnosti
- možnosti spolupráce SCS a MAÚT v oblasti normotvorby, vzdelávania, organizovania odborných podujatí (konferencie, semináre, ...)
- možnosti spolupráce a vzájomnej podpory na medzinárodných fórach (AIPCR-PIARC)
- koordinácia plánu činnosti SCS a MAÚT,
- vzájomné recipročné pracovné stretnutia predstaviteľov SCS a MAÚT

Po vzájomnom predstavení predseda MAÚT, pán Tombor Sándor predstavil slovenskej strane činnosť spoločnosti. Založenie MAÚT v roku 1994 zapadlo do obdobia na začiatku deväťdesiatich rokov. Hlavným cieľom bolo vypracovávanie technicých noriem. Spoločnosť tvoria fyzické a právnické osoby. Počet prvých prekračuje 400, druhých 200. Finančné krytie činnosti spoločnosti je z príjmov hlavne štátnych objednávok (GKM), ale aj objednávok firiem. Celkový príjem je asi 100 miliónov HUF. Menšiu časť príjmov tvoria členské príspevky. Bežné úlohy spoločnosti zabezpečuje zastupiteľská organizácia.

Činnosť spoločnosti je zameraná hlavne na vypracovávanie noriem, technických predpisov, resp. na organizovanie odborných fór. Normy a technické predpisy schvaľuje vedúci oddelenia na Ministerstve hospodárstva a dopravy (GKM). Výskum v oblasti ciest v Maďarsku vykonávajú Výskumný ústav dopravy (KTI Rt.), univerzitné výskumné miesta a laboratóriá firmy Strabag. MAÚT dáva odporúčania a návrhy vo výskumných témach. MAÚT berie na seba aj úlohy v oblasti spoločenského života. Cestársky ples sa stal už tradíciou, kde sa odovzdávajú aj odborné ocenenia vytvorené spoločnosťou (Zlatý kilometrovník, cena Dr. Vásárhelyi Boldizsára).

MAÚT má vybudovanú medzinárodnú spoluprácu predovšetkým s cestnými spoločnosťami v Nemecku, Rakúsku, Holandsku, Švajčiarsku, Slovinsku a Slovensku. S činnosťou Slovenskej cestnej spoločnosti oboznámil maďarskú stranu podpredseda SCS Ivan Gschwendt, zodpovedný za výskum a medzinárodné vzťahy SCS.

Predstavitelia obidvoch spoločností prijali nasledovné návrhy, v súvislosti s oblasťami možnej spolupráce: Obidve cestné spoločnosti sa budú vzájomne informovať o odborných podujatiach a vymenia si ročné plány odborných podujatí. Obidve cestné spoločnosti sa podľa možnosti budú vzájomne zúčastňovať na podujatiach druhej spoločnosti, konferenciách ( návrh maďarskej strany napr.: Cestárske dni, Akadémia Makadám, Cestársky ples). Ich technické zabezpečenie (napr. tlmočenie) prerokujú. MAÚT a SCS najmenej raz do roka uskutočnia stretnutie predsedníctiev. Návrh na zváženie: zorganizovanie spoločného rokovania so zapojením iných cestných spoločností susedných štátov (Rakúsko, Slovinsko, Česká republika).
S. Jelínek

Súbory na stiahnutie: