Nedávno vyšli  nové správy  (NEWSLETTER č.101) za november 2021. Sekretariát PIARC informoval o uskutočnených i plánovaných aktivitách asociácie. V úvodníku generálny tajomník PIARC uviedol, že za normálnych okolnosti by sa približne v polčase medzi dvomi kongresmi uskutočnilo v Prahe stretnutie zástupcov všetkých technických výborov a pracovných skupín. Pandémia však zmenila tieto plány a umožnila len usporiadanie série on-line rokovaní. V správach je ďalej uvedená výzva na registráciu na XVI. Svetový cestný kongres zimnej údržby a odolnosti ciest v Calgary (podmienky viď. v časti kongresy). PIARC bol v novembri prítomný aj na 18. svetovom stretnutí IRF (Medzinárodná cestná federácia) v Dubaji. S príspevkom na podujatí vystúpil  súčasný prezident PIARC, pán Claude Van Rooten i jeho nástupca od januára 2022,  pán Nazir Alli.  

V uplynulom mesiaci sa uskutočnilo niekoľko webinárov, boli vydané viaceré štúdie, manuály a iné publikácie PIARC.

V nasledujúcich dňoch sa uskutoční niekoľko odborných podujatí prístupných pre záujemcov z celého sveta bez obmedzenia:

  • 13. -15. december, virtuálny medzinárodný seminár na tému „Zimná služba na cestách a verejných priestranstvách“, Kyjev, Ukrajina;
  • 27. január 2022, “Inteligentný prístup k cestnej nákladnej doprave“ spoločný on-line webinár PIARC a CEDR;
  • 7. – 11. február 2022, on-line podujatie „XVI. Svetový cestný kongres zimnej údržby a odolnosti ciest“ v Calgary, Kanada;