Nedávno vyšlo najnovšie číslo štvrťročníka PIARC, ktoré sa venuje výsledkom rokovania Rady PIARC s voľbou nových funkcionárov pre obdobie 2022-2024 a pozvaniu odborníkov na Svetový kongres zimnej služby a odolnosti ciest v Calgary.  Nosnou témou tohto čísla je problematika autonómnych vozidiel a skúsenosti s ich testovaním z vybraných krajín (Taliansko, Rakúsko, Čína). Pre prípadných záujemcov je časopis v angličtine k dispozícii na sekretariáte SCS. Viac informácií o obsahu čísla bude uvedených aj v niektorom z najbližších čísiel Silničního obzoru, u ktorého si v tomto roku pripomíname 100 rokov od začiatku jeho vydávania.