Slovenská cestná spoločnosť každoročne oceňuje najlepšie diplomové a dizertačné práce zamerané na oblasť cestného staviteľstva a cestného hospodárstva.

Cena za najlepšiu diplomovú prácu

Rok 2022
Ing. Adam Kníž: Mikrosimulácia dopravného uzla – UNIZA Žilina

Rok 2020
Ing. Desana Baľáková : Vplyv teplotných charakteristík na navrhovanie vozoviek - STU Bratislava
Ing. Mária Peňáková : Definovanie prepravných vzťahov do dopravného modelu novými metódami - UNIZA Žilina

Rok 2019
Ing. Roman Ocelák: Návrh dopravného riešenia zapojenia mestského mosta z Hradného brala do Petržalky - STU Bratislava
Ing. Lukáš Zummer: Analýza vplyvu textúry povrchu vozovky na veľkosť koeficientu trenia - UNIZA Žilina
Ing. Lukáš Gallik: Projekt cesty I/66 Podzámčok - Breziny - TUKE Košice

Rok 2018
Ing. Matej Guoth: Obchvat Ružomberka - STU Bratislava
Ing. Pavol Mizerák: Zabezpečenie výkopu pre založenie mostného piliera v Dunaji - STU Bratislava
Ing. Katarína Jurášová: Analýza dopravnej atraktivity ŽSK - UNIZA Žilina
Ing. Michal Kravec: Most na diaľnici D3 Čadca (tímový projekt diaľnice D3 Čadca) - TUKE Košice

Rok 2017
Ing. Ondrej Kozák: Návrh trasy cestnej komunikácie - obchvat mesta Vranov nad Topľou - STU Bratislava
Ing. Richard Medzihorský: Praktické využitie kamerového systému s automatickým rozpoznávaním EČV - UNIZA Žilina
Ing. Jakub Ducár: Informačné modelovanie pozemných komunikácií - TUKE Košice

Rok 2016
Ing. Ľubomír Budinský: Vplyv klimatických podmienok pri návrhu konštrukcie vozovky - STU Bratislava
Ing. Tomáš Slaziník: Hodnotenie vplyvu okrajových podmienok merania na veľkosť koeficientu trenia - UNIZA Žilina
Ing. Tomáš Košík: Návrh križovatky s cyklistickou dopravou - TUKE Košice

Rok 2015
Ing. Lukáš Haraslín: Kontinuálne vystužená cementobetónová vozovka v tuneli na diaľnici D1 - STU Bratislava
Ing. Patrik Macošínec: Možnosti využitia ľahkých betónov v konštrukčných vrstvách vozoviek a spevnených plôch pre statickú dopravu - UNIZA Žilina
Ing. Jakub Ondra: Statická a dynamická analýza lávky pre peších s reštauráciou - TUKE Košice

Rok 2014
Ing. Ivan Ďuriška: Návrh rekonštrukcie úseku cestnej komunikácie I/75 v okrese Veľký Krtíš – STU Bratislava
Ing. Matej Kulich: Klimatické charakteristiky Slovenska používané pri navrhovaní vozoviek 1970 až 2011 – UNIZA Žilina
Ing. Peter Šulik: Projekt mimoúrovňovej križovatky – TUKE Košice

Rok 2013
Ing. Ján Komorník: Projekt okružnej križovatky - TUKE Košice
Ing. Jozef Popelka: Návrh rekonštrukcie vozovky na úseku cestnej komunikácie I/50 Chocholná-Mníchova Lehota – STU Bratislava
Ing. Lukáš Reguly: Program MS Project ako nástroj na vytvorenie časového plánu konkrétnej stavby – UNIZA Žilina

Rok 2012
Ing. Dmitri Mukosey: The Road I/68 Prešov - Švábsky Bypass – TUKE Košice

Rok 2011
Ing. Mariana Onderčinová: Teplotný režim vozoviek a jeho charakteristiky - STU Bratislava
Ing. Juraj Vangel: Riadenie cenotvorby stavebnej firmy - UNIZA Žilina
Ing. Marián Dúbravský: Vplyv zníženia teploty zmesi na priľnavosť asfaltu ku kamenivu – TUKE Košice

Rok 2009
Ing. Ján Adamečko: Projekt okružnej križovatky - TUKE Košice
Ing. Helena Čupková: Rozpočet stavebných nákladov variantných technologických riešení konštrukcií vozoviek  a spevnených plôch - UNIZA Žilina
Ing. Peter Hrubovčák: Návrh variantného riešenia a posúdenia preložky cesty III/066022 vo Zvolene – STU Bratislava

Rok 2008
Ing. Zdenka Bartová: Nové technológie pre podklady vonkajších komunikácií a parkovacích plôch - UNIZA Žilina
Ing. Kristína Piatriková: Hodnotenie povrchových vlastností vozovky na danom úseku cestnej siete – STU Bratislava
Ing. Alexandra Szekelyová: Technická štúdia stavby: I/67 Stratená - hranica kraja – TUKE Košice

Rok 2007
Ing. Martina Bavlonová: Organizácia a metodika medzilaboratórnych porovnávacích skúšok - UNIZA Žilina
Ing. Boris Mičian: Štúdia vedenia trasy rýchlostnej komunikácie R1 v úseku Nitra - Zlaté Moravce - STU Bratislava
Ing. Dušan Vongrej: Dokumentácia na stavebné povolenie stavby "Okružná križovatka - Levice" – TUKE Košice

Cena za najlepšiu dizertačnú prácu

Rok 2022
Ing. Michaela Ďurinová, PhD.: Modelovanie zmien parametrov prevádzkovej spôsobilosti asfaltových vozoviek v systéme hospodárenia s vozovkou – UNIZA Žilina

Rok 2021
Ing. Lýdia Leppäkorpi Matiašková, PhD.: Analýza ranného štádia v betónových stenách na základových doskách

Rok 2020
Ing. Dominika Hodáková, PhD.: Hodnotenie spoľahlivosti letiskových vozoviek

Rok 2019
Ing. Radoslav Vida, PhD.: Šmyková odolnosť mostovkových dosiek – STU Bratislava

Rok 2017
Ing. Daša Kovalová, PhD.: Vplyv zloženia asfaltovej zmesi na mechanické oddeľovanie tuhých častíc z vozovky – UNIZA Žilina

Rok 2016
Ing. Marián Dubravský, PhD.: Nízkoteplotné asfaltové zmesi na báze zeolitu – TUKE Košice

Rok 2015
Ing. Peter Kotek, PhD.: Textúra povrchu asfaltových vozoviek – UNIZA Žilina

Rok 2013
Ing. Kristína Zemanová, PhD.: Použitie recyklovaného materiálu do hydraulicky stmelených podkladových vrstiev – STU Bratislava

Rok 2012
Ing. Juraj Šrámek, PhD.: Únava recyklovaných zmesí stmelených asfaltom – UNIZA Žilina

Rok 2010
Ing. Martin Bartovič, PhD.: Modely deľby prepravnej práce – UNIZA Žilina

Rok 2007
Ing. Viliam Híreš, PhD.: Deformačné a reologické vlastnosti recyklovaných asfaltových zmesí - UNIZA Žilina