Dňa 29. septembra 2021 sa uskutočnilo v Košiciach podujatie s názvom „Fórum inžinierov a technikov Slovenska 2021“, ktoré zorganizoval Zväz slovenských vedecko technických spoločností (ZSVTS). Na tomto podujatí odzneli viaceré odborné prednášky, ktoré dokumentovali súčasné trendy rozvoja vedy a techniky na Slovensku a medzinárodnú spoluprácu Slovenskej akadémie vied,  vysokých škôl a odborných spoločností ZSVTS s partnermi v zahraničí. Keďže v minulom roku sa podujatie z dôvodu pandémie Covid-19 nekonalo, jeho prezident, profesor Dušan Petráš mohol bilancovať 30 ročné pôsobenie ZSVTS až pri tejto príležitosti. V slávnostnej časti konferencie boli odovzdané ocenenia ZSTVS členom rôznych spoločností. Viac informácií o podujatí bude uvedených v Spravodaji SCS č.2/2021.