Úvodník správ z PIARC   (NEWSLETTER č.107) pripravil pán Mark H. Rubarenzya, nový viceprezident asociácie. Konštatuje, že PIARC je jednou z vedúcich inštitúcií vo svete, v oblasti cestnej dopravy a cestnej infraštruktúry. Jej sila je odvodená z kombinácie znalostí a skúsenosti viac ako 1000 odborníkov zo 124 krajín po celom svete od najvyspelejších až po menej rozvinuté s nízkym príjmom. Asociácia umožňuje týmto odborníkom výmenu špeciálnych technických riešení a nápadov, ktoré reagujú na potreby príslušných krajín. Vyzýva na vyššie zastúpenie odborníkov z nízkopríjmových krajín v technických výboroch a pracovných skupinách (TV a PS) PIARC, ktorých sieť tvorí 57% globálnej cestnej siete a slúži až 80 % svetovej populácie. Predpokladá, že ich vyššie zastúpenie v TV a PS predstavuje príležitosť pre PIARC ako výrazne pomôcť týmto krajinám.

Ďalej sa v tomto vestníku opisujú viaceré medzinárodné semináre alebo webináre  realizované  niektorými TV v júni. TV 3.1 Bezpečnosť cestnej premávky, TV 3.3 Riadenie aktív a TV 3.4 Environmentálna udržateľnosť cestnej infraštruktúry a dopravy.

Opakuje sa informácia o uskutočnení Majstrovstiev  Európy v súťaži vodičov snežných pluhov, ktoré sa uskutočnia Rakúsku, v meste Tulln, v dňoch 11.-13.10.2022 a výzva na predkladanie príspevkov na kongres v Prahe do 26.8.2022. Uvádzajú sa stručné informácie o nových publikáciách PIARC a významných medzinárodných seminároch.

 V nasledujúcich týždňoch je plánovaných viacero odborných podujatí, pričom spomínam len tie na území Európy.

  • SURF 2022, 9. Sympózium o povrchových charakteristikách vozoviek,  12.-14. september, Milano, Taliansko;
  • 2. PIARC Medzinárodná konferencia o prevádzke a bezpečnosti tunelov, 25.-28. október, Granada, Španielsko;