Príbeh diaľnice - video k 50. výročiu výstavby diaľnic na Slovensku

Už ste počuli ako Sväto Malachovský rapuje o slovenských diaľniciach? Podnetom je 50 rokov od začiatku ich výstavby na Slovensku.              Tento rok si pripomíname 50 rokov od začatia výstavby diaľnic na Slovensku. V apríli 1969 bola podpísaná zakladacia listina, na základe ktorej sa 22. apríla 1969 začali stavať prvé úseky diaľnic na Slove...

SCS má nové predsedníctvo

Na valnom zhromaždení dňa 11. apríla 2019 sa uskutočnili voľby členov predsedníctva na funkčné obdobie 2019 – 2024. Členmi predsedníctva sa stali:        Ing. Ján Šedivý, CSc. (Swietelsky-Slovakia spol. s.r.o.) – predseda    Ing. Ján Záhradník (Doprastav, a.s.) – I. podpredseda    Prof. Ing. Ján Čelko, CSc. (Stavebná faku...

Cestné staviteľstvo a hospodárstvo - Technológie údržby ciest

Slovenská cestná spoločnosť otvára nový kurz neakreditovaného vzdelávacieho programu Cestné staviteľstvo a hospodárstvo – technológie údržby ciest.        Účastnícky poplatok je stanovený vo výške 58 EUR na jedného účastníka. Vyplnenú a podpísanú prihlášku je potrebné zaslať najneskô...

VI. Seminár letnej údržby pozemných komunikácií

V dňoch 5. – 6. júna 2019 sa v Šamoríne uskutoční VI. Seminár letnej údržby pozemných komunikácií.        Cieľom VI. seminára letnej údržby pozemných komunikácií je upriamiť pozornosť odbornej a laickej verejnosti na aktuálnu problematiku letnej prevádzky a údržby pozemných komunikácií v Slovenskej republ...