Mostárska modelárska súťaž 2022

Slovenská cestná spoločnosť vyhlasuje súťaž v modelovaní mostov s názvom Mostárska modelárska súťaž 2022. Cieľom súťaže je navrhnúť a vytvoriť model priehradového mosta, ktorý prenesie čo najväčšie zaťaženie.        Bližšie informácie nájdete v prílohe.    

Súťaž o najlepšiu dizertačnú prácu

Slovenská cestná spoločnosť vyhlasuje súťaž o najlepšiu dizertačnú prácu v treťom stupni vysokoškolského vzdelávania v študijných programoch:    -          teória a konštrukcie inžinierskych stavieb v študijnom odbore inžinierske konštrukcie a dopravné stavby,    - ...

Fórum inžinierov a techniikov Slovenska 2021

Dňa 29. septembra 2021 sa uskutočnilo v Košiciach podujatie s názvom „Fórum inžinierov a technikov Slovenska 2021“, ktoré zorganizoval Zväz slovenských vedecko technických spoločností (ZSVTS). Na tomto podujatí odzneli viaceré odborné prednášky, ktoré dokumentovali súčasné trendy rozvoja vedy a techniky na Slovensku a medzinárodnú s...

Stretnutie Predsedníctiev ČSS a SCS

V dňoch 22. až 24. 9.2021 sa uskutočnilo v Horšovskom Týne pracovné stretnutie predsedníctiev Českej silniční společnosti a Slovenskej cestnej spoločnosti. Aj napriek tomu, že sa rokovania nezúčastnili všetci členovia predsedníctva SCS, jeho účastníci absolvovali bohatý odborný program. Rokovanie bolo zamerané najmä na prípravu XXVII. Svetového cestného k...